English | Українська

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2012  ? 142

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за ? 380/20693

Про затвердження Положення про Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 06 квітня 2011 року ? 405 ?Питання Державної міграційної служби України?, з метою забезпечення виконання покладених на Державну міграційну службу України завдань з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. У 20-денний строк з дня офіційного опублікування цього наказу Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М.М.) за пропозиціями ДМС України розробити структуру підрозділів міліції міграційного контролю та проект штату Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України.

3. Першому заступнику Голови Державної міграційної служби України Шейбуту В.В. у п?ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Ратушняка В.І. та першого заступника Голови Державної міграційної служби України Шейбута В.В.

5. Наказ надіслати за належністю.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ
України
генерал внутрішньої служби
України
                                                               В.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної
міграційної служби України
                                  М.М. Ковальчук

   

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
20.02.2012  ? 142

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за ? 380/20693

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління міліції міграційного контролю Міністерства внутрішніх справ України

1. Управління міліції міграційного контролю (далі - Управління) функціонує в системі МВС України, функціонально підпорядковане Державній міграційній службі України, підзвітне та підконтрольне Міністрові внутрішніх справ України.

Управління є керівним підрозділом у системі підрозділів міліції міграційного контролю.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ та іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є забезпечення виконання покладених на ДМС України завдань з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, а також притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

2) застосовує передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

3) готує пропозиції про скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні, їх примусового повернення, примусового видворення, а також заборони в?їзду в Україну;

4) забезпечує охорону пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

5) готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать до його компетенції, для подання в установленому порядку на розгляд відповідних органів;

6) бере участь у формуванні інших даних, що необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

7) взаємодіє з відповідними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

8) виступає координатором контактного аналітичного центру обміну статистичною та аналітичною інформацією, щодо якої законодавством не встановлено обмежень стосовно її створення, збирання, одержання, зберігання, використання та поширення, з питань протидії нелегальній міграції;

9) здійснює відповідно до закону заходи щодо запобігання протидії нелегальній міграції, іншим порушенням міграційного законодавства;

10) забезпечує та здійснює контроль за додержанням державної таємниці в Управлінні, а також у його територіальних підрозділах;

11) здійснює розгляд запитів і звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

12) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх проведенням у територіальних підрозділах;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

5. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні підрозділи міліції міграційного контролю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у тому числі міжрайонні підрозділи міліції міграційного контролю.

6. Управління має право:

1) у встановленому порядку отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися відповідними інформаційними базами МВС України, державними, у тому числі урядовими, системами зв?язку і комунікацій, мережами спеціального зв?язку та іншими технічними засобами;

3) залучати за згодою та в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів МВС України, центральних і місцевих органів виконавчої влади для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) брати в межах компетенції участь у міжнародному співробітництві з питань реалізації прав і свобод людини та громадянина, а також виконанні відповідних міжнародних зобов?язань України;

5) перевіряти додержання органами виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства у сфері міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів і вносити пропозиції щодо усунення причин їх порушення;

5) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства України.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби України.

Начальник Управління має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби України.

Інші працівники Управління призначаються заступником Міністра внутрішніх справ - керівником апарату за поданням начальника Управління.

8. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, відповідає перед Головою Державної міграційної служби України і Міністром внутрішніх справ за виконання покладених на Управління завдань;

готує пропозиції щодо утворення, змін штатної структури та ліквідації територіальних підрозділів міліції міграційного контролю;

забезпечує керівництво діяльністю територіальних підрозділів міліції міграційного контролю;

готує за погодженням з Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України пропозиції щодо встановлення працівникам Управління посадових окладів, надбавок, доплат та премій у межах затвердженого фонду оплати праці;

представляє Управління в державних органах та органах місцевого самоврядування;

готує документи щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників і працівників Управління;

представляє осіб рядового і начальницького складу до присвоєння працівникам Управління спеціальних звань, нагородження відзнаками МВС, ДМС, вносить пропозиції щодо відзначення працівників державними нагородами;

здійснює розподіл обов?язків між своїми заступниками;

затверджує функціональні обов?язки працівників Управління;

відповідає за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

9. Структура, штат та кошторис витрат Управління затверджується Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Головою Державної міграційної служби України.

10. Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних підрозділів здійснюється Міністром внутрішніх справ за погодженням з Головою Державної міграційної служби України.

Заступники керівників та інші працівники територіальних підрозділів міліції міграційного контролю призначаються наказами начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за поданням керівників територіальних підрозділів міліції міграційного контролю.

11. Управління утримується за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для здійснення заходів з протидії нелегальній (незаконній) міграції, а також інших коштів, що передбачаються для Державної міграційної служби України.

12. Особи рядового і начальницького складу Управління проходять службу відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року ? 114, користуються всіма правами та виконують обов?язки відповідно до Закону України ?Про міліцію?.

13. Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно із законодавством, що поширюється на осіб начальницького складу органів внутрішніх справ та працівників, які не мають спеціальних звань начальницького складу.

Голова комісії з ліквідації
ДДГІРФО МВС України -
перший заступник
Голови ДМС України
                                                                    В.В. Шейбут

 
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості