English | Українська

Розпорядження КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 жовтня 2010 р.
N 2031-р
Київ

Про схвалення Концепції
інтегрованого управління кордонами  

1. Схвалити Концепцію інтегрованого управління кордонами,  що
додається.

2. Адміністрації  Державної  прикордонної служби розробити та
подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів  України  план
заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.
 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 31
 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 жовтня 2010 р. N 2031-р

КОНЦЕПЦІЯ
інтегрованого управління кордонами
 

Загальна частина

Геополітичне розташування    України   в   центрально-східній
частині Європи відіграє важливу роль у  забезпеченні  стабільності
та безпеки в регіоні.

Україна активно   здійснює   заходи   щодо   облаштування  та
реконструкції державного кордону,  створення інтегрованої  системи
його  охорони,  забезпечення пропуску через державний кордон осіб,
транспортних засобів і товарів.

Суб'єктами інтегрованого управління кордонами є Адміністрація
Держприкордонслужби,   Держмитслужба, МВС,  МЗС   та  інші  органи
державної влади відповідно до компетенції.

Інтегроване управління кордонами передбачає:

координацію діяльності  компетентних  державних  органів   із
забезпечення безпеки і відкритості державного кордону;

забезпечення охорони    державного    кордону,   пропуску   в
установленому порядку через державний  кордон  осіб,  транспортних
засобів     і     товарів,     провадження     інформаційної    та
оперативно-розшукової діяльності,  проведення аналізу  ризиків  та
здійснення запобіжних заходів;

провадження суб'єктами   інтегрованого  управління  кордонами
діяльності із запобігання,  виявлення,  розкриття  (розслідування)
транскордонних злочинів;

створення чотирирівневої   системи  контролю  за  в'їздом  та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства;

забезпечення міжнародного,  прикордонного   та   міжвідомчого
співробітництва.

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Концепція

Проблемами інтегрованого управління кордонами є:

неналежна координація   діяльності   суб'єктів  інтегрованого
управління кордонами;

необхідність у розробленні стандартів  і  нових  підходів  до
інтегрованого управління кордонами;

відсутність концептуальних   засад  стратегічного  планування
розвитку інтегрованого управління кордонами;

потреба у   визначенні   основних   принципів   інтегрованого
управління кордонами.

Мета і завдання Концепції

Метою Концепції   є  визначення  основних  засад  і  напрямів
державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

Основними завданнями Концепції є спрямування зусиль суб'єктів
інтегрованого управління кордонами на:

удосконалення системи    правового    регулювання   у   сфері
інтегрованого управління кордонами,  охорони державного кордону та
механізму  забезпечення  співпраці  у  протидії  транскордонній  і
транснаціональній організованій злочинності;

створення чотирирівневої  системи  контролю  за  в'їздом   та
перебуванням  в  Україні  іноземців  та  осіб  без  громадянства з
урахуванням європейських стандартів;

створення єдиного інформаційного простору;

упровадження європейських        стандартів        здійснення
прикордонного, митного та інших видів контролю;

визначення механізму сприяння зовнішньоекономічній діяльності
та розвитку  міжнародної  торгівлі,  підвищення  рівня  транзитної
спроможності держави;

запровадження нових підходів до удосконалення системи митного
адміністрування та підвищення якості митного регулювання.

Шляхи розв'язання проблеми

Проблеми інтегрованого  управління  кордонами  передбачається
розв'язати шляхом:

у напрямі  забезпечення  співробітництва  з державами,  що не
мають спільного кордону з Україною

реалізації та   укладення   (приєднання    до)    міжнародних
договорів,  що  регулюють  питання забезпечення безпеки державного
кордону;

виконання програм  і   планів   заходів   щодо   забезпечення
міжнародного   співробітництва,   реалізації   спільних   проектів
міжнародної технічної допомоги у  сфері  інтегрованого  управління
кордонами;

проведення моніторингу  стану  транскордонної і
транснаціональної організованої злочинності;

удосконалення співпраці  з  Європейською  агенцією  з  питань
управління  оперативним  співробітництвом  на  зовнішніх  кордонах
держав - членів Європейського Союзу,  зокрема у проведенні аналізу
ризиків,  забезпеченні  обміну  інформацією,  участі  у проведенні
спільних операцій,  виконанні спеціалізованих  програм  підготовки
персоналу Держприкордонслужби;

забезпечення співробітництва з державами   Чорноморського
басейну;

налагодження співпраці  з  Інтерполом,  Європолом  та  іншими
міжнародними правоохоронними установами;

забезпечення розвитку   партнерства  з  державами  походження
(транзиту) незаконних мігрантів;

активізації співпраці з Всесвітньою митною організацією;

забезпечення участі   у   розробленні   концепції   створення
спільного європейського економічного простору;

у напрямі   забезпечення   співробітництва  з  державами,  що
межують з Україною

виконання міжнародних   договорів   та    програм    протидії
організованій  злочинності на державному кордоні,  укладення нових
міжнародних  договорів,  зокрема   щодо   проведення   попередньої
перевірки  правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб
без громадянства,  забезпечення обміну інформацією про  товари  та
транспортні  засоби,  що  переміщуються  у  пунктах пропуску через
державний кордон, запровадження спільного прикордонного та митного
контролю, створення спільних контактних (консультаційних) пунктів,
забезпечення  співробітництва  митних  органів,  внесення  змін  і
доповнень  до  угод  про  пункти пропуску через державний кордон з
метою оптимізації їх мережі;

вирішення питань  щодо договірно-правового  оформлення
державного   кордону,  зокрема  завершення  демаркації  державного
кордону,  затвердження  документів   про   результати   проведення
спільних перевірок проходження лінії державного кордону;

удосконалення діяльності прикордонного представництва;

забезпечення співпраці   з   Місією  Європейської  Комісії  з
надання допомоги  в  питаннях  кордону  в  Україні  та  Республіці
Молдова;

забезпечення розвитку   прикордонного  та
митного співробітництва, зокрема  удосконалення  механізму  обміну
інформацією;

узгодження з  компетентними  органами  держав,  що  межують з
Україною, пропускної спроможності пунктів пропуску через державний
кордон  під  час  їх  проектування (реконструкції),  удосконалення
механізму співпраці у запобіганні та припиненні  правопорушень  на
державному кордоні,  проведення спільних тренінгів,  консультацій,
конференцій з питань інтегрованого управління кордонами;

у напрямі проведення внутрішньодержавних процедур

забезпечення співробітництва  та  координації  діяльності
суб'єктів  інтегрованого  управління кордонами,  зокрема утворення
міжвідомчої  робочої  групи  з  координації  діяльності  суб'єктів
інтегрованого   управління   кордонами,   проведення   моніторингу
обстановки на державному кордоні,  оцінки загроз і ризиків у сфері
безпеки   державного   кордону   та   ефективності   інтегрованого
управління кордонами,  підготовки програм і  планів  заходів  щодо
посилення   його  охорони,  облаштування  пунктів  пропуску  через
державний   кордон,   кадрового,    фінансового,    матеріального,
технічного,  інформаційного  забезпечення  суб'єктів інтегрованого
управління кордонами;

удосконалення системи   правового   регулювання    у    сфері
інтегрованого управління кордонами та адаптації законодавства щодо
державного кордону до законодавства Європейського  Союзу,  зокрема
упровадження   механізму   здійснення   контролю   за  в'їздом  та
перебуванням в  Україні  іноземців  та  осіб  без  громадянства  з
урахуванням   європейських   стандартів,  удосконалення  механізму
координації діяльності державних органів, що здійснюють різні види
контролю  під час перетинання державного кордону або беруть участь
у забезпеченні режиму державного кордону,  прикордонного режиму  і
режиму  в  пунктах  пропуску через державний кордон,  та механізму
забезпечення участі органів охорони державного кордону  та  митних
органів  у  кримінальному  судочинстві,  застосування біометричних
даних  у  візових  та  паспортних  документах,   приведення   норм
законодавства  щодо  митної  справи  у відповідність з Міжнародною
конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур;

удосконалення порядку взаємодії  органів  державної  влади  з
питань  забезпечення  контролю  за безпекою та якістю товарів,  що
ввозяться на митну територію України,  зокрема  створення  системи
попереднього  документального  контролю товарів у пунктах пропуску
через державний кордон;

формування державної  міграційної  політики  з урахуванням
стандартів Європейського Союзу;

створення чотирирівневої   системи  контролю  за  в'їздом  та
перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства:

- у  країнах  походження  незаконних   мігрантів   (під   час
оформлення віз для в'їзду в Україну);

- у  державах,  що  межують  з Україною (під час забезпечення
прикордонного співробітництва);

- у пунктах пропуску через державний кордон та поза ними (під
час  здійснення  прикордонного  контролю  і  забезпечення  охорони
державного кордону поза пунктами пропуску);

- в Україні (під час тимчасового перебування щодо  дотримання
іноземцями та особами без громадянства правил такого перебування);

приведення процедури   здійснення  прикордонного  контролю  у
відповідність із стандартами Європейського Союзу;

створення єдиного інформаційного простору, зокрема визначення
механізму забезпечення обміну інформацією про видачу віз,  в'їзд в
Україну (виїзд з України) іноземців та осіб без  громадянства,  їх
тимчасове  перебування  в  Україні,  відмову  або  заборону в'їзду
іноземців  та  осіб  без  громадянства  в   Україну,   продовження
(скорочення)    строку    їх   перебування   в   Україні,   скоєні
правопорушення,  приймання та передавання іноземців  та  осіб  без
громадянства  відповідно  до  угод  про  реадмісію  осіб,  а також
забезпечення доступу до відомчих баз даних, створення спільних баз
даних  з  питань  щодо  управління  міграцією,  проведення  оцінки
міграційних ризиків;

дотримання європейських  стандартів  під   час   забезпечення
міжвідомчого  співробітництва,  зокрема  забезпечення  співпраці у
протидії   транскордонній   і   транснаціональній    організованій
злочинності,   розроблення   нормативно-правової   бази  з  питань
забезпечення  обміну  інформацією  між  суб'єктами   інтегрованого
управління кордонами, утворення міжвідомчих координаційних центрів
з питань протидії такій злочинності;

удосконалення системи пропуску осіб,  транспортних засобів  і
товарів  через  державний  кордон,  зокрема  упровадження новітніх
технологій прикордонного та митного контролю  у  пунктах  пропуску
через  державний  кордон для повітряного та морського сполучення з
урахуванням досвіду  їх  упровадження  у  пунктах  пропуску  через
державний  кордон  для  автомобільного та залізничного сполучення,
забезпечення дотримання принципу вибірковості під  час  здійснення
прикордонного  та  митного  контролю,  посилення  митного контролю
після випуску товарів у вільний обіг,  спрощення митних процедур у
результаті запровадження електронного декларування товарів;

у напрямі    забезпечення    співробітництва   щодо   охорони
державного  кордону,  дотримання  режиму  державного  кордону   та
прикордонного режиму

забезпечення співпраці    контрольних   органів,   здійснення
спільних   оперативно-профілактичних   заходів    щодо    протидії
правопорушенням на державному кордоні;

удосконалення системи  охорони  державного  кордону,  зокрема
забезпечення розвитку  інформаційної,  оперативної,  технічної  та
фізичної  складових  частин  даної системи,  упровадження сучасних
засобів  здійснення  контролю,  спостереження   та   інформаційних
технологій;

приведення процедур    здійснення    митного    контролю    у
відповідність  з  європейськими  стандартами,  що   базуються   на
положеннях  Міжнародної  конвенції  про  спрощення та гармонізацію
митних процедур ( 995_643 ),  Міжнародної конвенції про узгодження
умов проведення контролю вантажів на кордонах ( 995_267 ),  Митної
конвенції про міжнародне  перевезення  вантажів  із  застосуванням
книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року) ( 995_012 ).

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

забезпечити виконання    зобов'язань    України    в   рамках
безвізового діалогу  з  Європейським  Союзом  та  належний  рівень
безпеки державного кордону;

привести систему   інтегрованого   управління   кордонами   у
відповідність  з  європейськими  стандартами,   підвищити   рівень
безпеки  державного  кордону,  забезпечити  його  відкритість  для
провадження законної транскордонної діяльності;

забезпечити розвиток    міжнародного,    прикордонного     та
міжвідомчого співробітництва;

реалізувати міжнародні  проекти  та виконати програми у сфері
інтегрованого управління кордонами;

забезпечити відкритість  і  прозорість  діяльності  суб'єктів
інтегрованого управління кордонами.

Оцінка фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється у
межах   бюджетних  призначень,  передбачених  на  відповідний  рік
центральним органам виконавчої влади, до компетенції яких належить
питання  щодо  виконання  завдань у сфері інтегрованого управління
кордонами,  міжнародної технічної допомоги,  та інших  джерел,  не
заборонених законодавством. 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості