English | Українська

Розпорядження КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 червня 2011 р.
N 572-р
Київ

Про схвалення Концепції Державної програми
співпраці із закордонними українцями
на період до 2015 року
 

1. Схвалити   Концепцію   Державної   програми  співпраці  із
закордонними українцями на період до 2015 року, що додається.

Визначити Міністерство закордонних справ державним замовником
зазначеної Програми.

2. Міністерству    закордонних    справ    разом   з   іншими
заінтересованими  центральними  і  місцевими  органами  виконавчої
влади  розробити  та  подати  Кабінетові  Міністрів України проект
Державної програми співпраці із закордонними українцями на  період
до 2015 року.
 

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70
 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 572-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми співпраці
із закордонними українцями
на період до 2015 року
 

Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма

На сьогодні закордонні українці втрачають
національно-культурну  ідентичність  внаслідок  соціально-духовної
адаптації  до реалій країн їх проживання і роз'єднаності,  а також
зменшується   чисельність   організацій   закордонних   українців,
знижується    їх   активність,   звужується   сфера   використання
української мови.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
          необхідності її розв'язання програмним методом

Закордонними українцями   є  переважно  українські  емігранти
другого,  третього і четвертого покоління, які втрачають зв'язок з
історичною  Батьківщиною.  Сучасні  тенденції розвитку глобального
суспільства прискорюють соціальну інтеграцію закордонних українців
та негативно впливають на їх національну самосвідомість.

На даний   час  необхідно  забезпечити  реалізацію  державної
політики у сфері забезпечення розвитку  зв'язків  із  закордонними
українцями  з  метою  подальшої  консолідації  української  нації,
збереження   етнічної   та   національно-культурної   ідентичності
закордонних    українців,    використання   їх   інтелектуального,
культурного та духовного потенціалу  для  утвердження  позитивного
міжнародного  іміджу  України  і  забезпечення розвитку відносин з
країнами проживання закордонних українців.

Мета Програми

Метою Програми  є  здійснення   центральними   та   місцевими
органами  виконавчої  влади заходів щодо забезпечення співпраці із
закордонними  українцями,  збереження  їх   національно-культурної
ідентичності,   використання   інтелектуального,   культурного  та
духовного  потенціалу  закордонних   українців   для   утвердження
позитивного  міжнародного  іміджу  України,  а  також забезпечення
підтримки закордонних українських громад.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
        на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - утворення спеціального державного  органу,  на  який
покладаються   функції   із   забезпечення  розвитку  зв'язків  із
закордонними українцями,  що потребує значних видатків  державного
бюджету;

другий, оптимальний - розроблення Програми, до виконання якої
залучаються заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації.

Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом:

визначення стратегії співпраці із закордонними  українцями  з
урахуванням специфіки країн їх проживання;

удосконалення законодавства    з    питань    співпраці    із
закордонними українцями, забезпечення захисту їх інтересів;

активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи,  спрямованої
на забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями;

зміцнення співпраці  органів  державної  влади та громадських
організацій,  які беруть участь у реалізації державної політики  у
сфері забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями;

розширення мережі  українських  закладів  освіти і культури у
країнах проживання закордонних українців,  надання їм  відповідної
допомоги.

Виконання Програми здійснюється протягом п'яти років.

Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

утвердити позитивний міжнародний імідж України;

активізувати співробітництво з міжнародними організаціями;

прискорити євроінтеграційні процеси;

поглибити співробітництво з країнами  проживання  закордонних
українців;

створити умови   для   залучення   закордонних  українців  до
реалізації зовнішньополітичних ініціатив України.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних
і трудових ресурсів,
необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми   здійснюється   за   рахунок    коштів
державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Політика прозорості